Statut

Fundacji Dzielna
z 8 września 2021 r.

Preambuła

Powołujemy Fundację Dzielna szukając wzajemnego wsparcia w pracy na polu sztuki.

Wierzymy, że sztuka jest jedyną w swoim rodzaju przestrzenią wspólnego przeżywania emocji, obszarem pogłębionej komunikacji i skuteczną drogą rozwoju zarówno w życiu jednostek jak i całych społeczności.

Chcemy tworzyć niezbędną do twórczej pracy przestrzeń artystycznej wolności pokonując mentalne, ekonomiczne i polityczne ograniczenia. Pragniemy wspierać osoby kreujące świat sztuki.

Będziemy poszukiwać nowych możliwości działania i zawierać zaskakujące sojusze. Łączyć przedstawicieli i przedstawicielki różnych profesji, kręgów kulturowych i pokoleń. Dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Dzielić się naturalnie jak komórki w procesie wzrostu.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Dzielna, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez troje fundatorów: Rafała Bujnowskiego, Agnieszkę Tarasiuk-Sutryk oraz Bartosza Przybył-Ołowskiego, zwanych dalej łącznie „Fundatorami” lub z osobna „Fundatorem” lub „Fundatorką” na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Martę Kozioł w kancelarii notarialnej Joanna Knap Notariusz Marta Kozioł Notariusz Spółka cywilna 00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat nr 7 lok. 9.
 2. Fundacja jest niezależną, pozarządową organizacją, prowadzącą solidarną działalność na polu kultury, w szczególności wspierania i promowania twórczości oraz demokratyzacji świata sztuki.
 3. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167 t.j.) oraz Ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. ( Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493) oraz na podstawie niniejszego statutu („Statut”).
 4. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę.
 6. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 7. Fundacja powstała na czas nieoznaczony.
 8. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami RP. Może również tworzyć stałe i czasowe oddziały i filie w Polsce i poza jej granicami, a także ustanawiać w kraju i za granicą swoich przedstawicieli.

§ 2. Nadzór

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

§3. Cele i zasady działania Fundacji

 1. Celami Fundacji są:
  1. wspieranie i promocja twórczości;
  2. wypracowywanie nowych modeli dystrybucji materialnych i niematerialnych wartości artystycznych;
  3. badanie i ochrona dóbr kultury w szczególności dorobku artystek i artystów współczesnych;
  4. edukacja artystyczna;
  5. wyrównywanie szans twórców oraz twórczyń, a także odbiorców oraz odbiorczyń kultury pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  6. promowanie i organizowanie mecenatu i wolontariatu;
  7. działalność na rzecz demokratyzacji świata sztuki,
  8. praca na rzecz zmiany społecznej – budowanie atmosfery tolerancji, zaufania i szacunku wobec sztuki, artystów i artystek.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizację wystaw, spektakli i innych nieszablonowych przedsięwzięć artystycznych;
  2. przyznawanie stypendiów, organizację podróży i pobytów twórczych, oraz tworzenie programów mentoringowych;
  3. tworzenie oraz realizowanie programów opartych na współpracy pomiędzy artystami i artystkami;
  4. organizowanie działalności naukowej i popularyzatorskiej szczególnie w dziedzinie kulturoznawstwa i historii sztuki;
  5. działalność wydawniczą;
  6. działania służące promowaniu twórczości artystów i artystek, także młodych lub początkujących, w kraju i za granicą;
  7. organizacja sprzedaży i aukcji dzieł sztuki;
  8. promowanie edukacji artystycznej w szkolnictwie;
  9. prowadzenie kursów, warsztatów, a także organizacja wszelkiego rodzaju wydarzeń i imprez kulturalnych oraz wyjazdów związanych z celami działania Fundacji;
  10. współpracę w zakresie celów Fundacji z innymi organizacjami publicznymi, prywatnymi i pozarządowymi o podobnym charakterze i podobnym profilu.

§ 4. Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 9 000 zł (dziewięć tysięcy złotych; dalej jako: „Fundusz”) wniesiony w równych częściach przez Fundatorów (po 1/3) w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, a także środki finansowe i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Z określonego wyżej Funduszu kwota 4 500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) przeznaczona jest na działalność gospodarczą, zaś pozostała kwota na działalność statutową.
 3. Cele Fundacji realizowane są z Funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację na zasadach przewidzianych w Statucie, w tym z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej. Dochody mogą być przeznaczone jedynie na działalność statutową.
 4. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. grantów i innych funduszy krajowych, europejskich i zagranicznych, dotacji i subwencji;
  2. funduszy publicznych, państwowych, samorządowych, europejskich oraz środków z programów i organizacji międzynarodowych;
  3. zbiórek publicznych;
  4. aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w tym papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych rynków kapitałowych;
  5. odsetek i depozytów/lokat bankowych;
  6. działalności gospodarczej Fundacji.
 5. Dochody Fundacji mogą ponadto pochodzić z dotacji, darowizn, spadków i zapisów i mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy lub ofiarodawczynie nie postanowili inaczej. Stosowne postanowienia ofiarodawców nie mogą jednak stać w sprzeczności z celami statutowymi Fundacji.
 6. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków lub członkiń Rady Fundacji, członków lub członkiń Zarządu Fundacji lub pracowników lub pracowniczek Fundacji oraz osób, z którymi członkowie lub członkinie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy lub pracowniczki Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do trzeciego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków lub członkiń Rady Fundacji, członków lub członkiń Zarządu Fundacji lub pracowników lub pracowniczek Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
  3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków lub członkiń Zarządu Fundacji lub pracowników lub pracowniczek Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;
  4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub członkinie Rady Fundacji, członkowie lub członkinie Zarządu Fundacji lub pracownicy lub pracowniczki Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
  5. Ograniczenia z ust. 4 powyżej nie stoją na przeszkodzie sprzedaży dzieł sztuki autorstwa członków lub członkiń Rady Fundacji i członków Zarządu Fundacji.
  6. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna. Fundacja może ponadto prowadzić działalność gospodarczą w ramach określonych w niniejszym Statucie.

§ 5. Działalność gospodarcza Fundacji

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter pomocniczy wobec działalności statutowej. 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie, który stanowią stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
  1. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);
  2. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
  3. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
  4. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
  5. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);
  6. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z);
  7. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  8. działalność edukacyjna (PKD 85.52.Z);
  9. organizacja podróży i pobytów, imprez turystycznych – między innymi pobytów twórczych, czy pobytów w światowych ośrodkach kultury (79.12.Z);
  10. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z). 4. Główny przedmiot działalności gospodarczej Fundacji to działalność wymieniona w § 5 ust. 3 lit. a niniejszego Statutu.
  11. Dochody z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone jedynie na działalność statutową Fundacji.

§ 6. Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd.
 2. Organy Fundacji działają na zasadach kolegialności i kadencyjności.
 3. Funkcji w Radzie Fundacji nie można łączyć z funkcją w Zarządzie. W Radzie Fundacji nie mogą zasiadać osoby bliskie wobec członków lub członkiń Zarządu, a w Zarządzie osoby bliskie wobec członków lub członkiń Rady Fundacji.

§ 7. Zarząd Fundacji

 1. Zarząd składa się z co najmniej 2 członków lub członkiń.
 2. Członkiem lub członkinią Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.Kadencja członka lub członkini Zarządu trwa 3 lata i jest odnawialna.
 3. Mandat członka lub członkini Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji w formie pisemnego oświadczenia, prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe, a także wskutek odwołania przez Fundatorów.
 4. Odwołanie z funkcji członka lub członkini Zarządu może mieć miejsce w szczególności w wypadku rażącego sprzeniewierzenia się wartościom Fundacji i jej celom wyrażonym w niniejszym Statucie.
 5. Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu w każdym czasie, a odwołanie takie nie musi być przez Fundatorów uzasadniane.
 6. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
 7. Kolejny skład Zarządu wybierany jest przez Radę Fundacji.
 8. Fundator lub Fundatorka mogą wchodzić w skład Zarządu.
 9. Członkowie i członkinie Zarządu mogą być wynagradzani za działania w ramach Zarządu. Szczegółowe zasady wynagradzania Zarządu ustala Rada Fundacji.

§ 8. Kompetencje Zarządu

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją wobec osób trzecich.
 2. Do zadań Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  2. realizacja celów statutowych;
  3. decydowanie o ewentualnej współpracy z osobami trzecimi, fundacjami, stowarzyszeniami itp.;
  4. zarządzanie majątkiem Fundacji;
  5. zatrudnianie pracowników i pracowniczek;
  6. przedkładanie Radzie Fundacji corocznych sprawozdań dotyczących działalności Fundacji;
  7. podejmowanie decyzji w sprawie ewentualnej likwidacji Fundacji i sposobu rozdysponowania majątku zlikwidowanej Fundacji. W tym wypadku pozostały majątek winien być wykorzystany na cele statutowe.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków i członkiń Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia mogą odbywać się przy pomocy urządzeń komunikowania się na odległość, w szczególności przy wykorzystaniu programów komputerowych pozwalających na swobodne porozumiewanie się.
 6. Warunkiem skutecznego zwołania posiedzenia Zarządu jest prawidłowe zawiadomienie wszystkich członków i członkiń Zarządu. Prawidłowe zawiadomienie może być dokonane również w formie elektronicznej.
 7. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w formie elektronicznej, głosowanie nad uchwałami może być prowadzone również w formie elektronicznej, jednak musi ona pozwalać na utrwalenie treści oświadczenia, np. w drodze mailowej.
 8. Każdy z członków lub członkiń Zarządu może działać, tj. składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji samodzielnie, chyba że działanie to dotyczy powstania zobowiązania w majątku Fundacji co do kwoty wyższej niż 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wówczas do skutecznego zaciągnięcia zobowiązania potrzebne jest zgodne działanie łącznie co najmniej dwóch członków lub członkiń Zarządu.

§ 9. Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków lub członkiń.
 2. Członków i członkinie Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Są oni powoływani na czas nieoznaczony.
 3. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Rady Fundacji, pod warunkiem, że w tym czasie nie zasiadają w zarządzie Fundacji.
 4. Członkiem lub członkinią Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 5. Mandat członka lub członkini Rady Fundacji wygasa wskutek śmierci, rezygnacji w formie pisemnego oświadczenia, prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 6. Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Kolejne osoby mogą zostać powołane do Rady Fundacji również na podstawie uchwały Rady Fundacji.

§ 10. Kompetencje Rady Fundacji

 1. Do zadań Rady Fundacji należą:
  1. nadzór nad działalnością Fundacji;
  2. powoływanie członków i członkiń Zarządu;
  3. ustalanie zasad wynagradzania członków i członkiń Zarządu, w tym Prezesa lub Prezeski, z tytułu pełnionych przez każdego/każdą z nich funkcji;
  4. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich warunków zatrudnienia. Może to dotyczyć również powołania pełnomocnika lub pełnomocniczki Fundacji do zawierania umów z członkami i członkiniami Zarządu;
  5. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
  6. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji.
  7. Rada Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego lub Przewodniczącą.
 2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące sposobu zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał przez Zarząd stosuje się odpowiednio do sposobu zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał przez Radę Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej lub Przewodniczącego Rady Fundacji.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

§ 11. Zmiana Statutu

 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu w formie uchwały podejmowanej większością głosów.
 2. Zmiana Statutu nie może istotnie wpływać na zmianę celów Fundacji.

§ 12. Likwidacja Fundacji

 1. W razie osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, Fundacja podlega likwidacji.
 2. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.
 3. W wypadku podjęcia przez Zarząd Fundacji uchwały o likwidacji Fundacji i po przeprowadzeniu likwidacji, pozostały majątek powinien posłużyć realizacji celów Fundacji przewidzianych niniejszym Statutem.